Logo Unii Europejskiej Serwis informacyjny Miasta Dębica

LXII nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Dębicy

Loading...

W dniu 13 czerwca 2022 r. o godz. 1300,w sali  sesyjnej Urzędu Miejskiego w Dębicy, ul. Ratuszowa 2 odbędzie się LXII nadzwyczajną sesję Rady Miejskiej w Dębicy.

Sesja-Rady

Porządek obrad :
I. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
II. Przyjęcie porządku obrad.
III.Podjęcie uchwał w sprawie:

  1. Zmiany budżetu Miasta Dębica na 2022 r.
  2. Ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie Miasta Dębicy uczestniczących w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych, szkoleniach i ćwiczeniach.
  3. Sprzedaży nieruchomości położonej na terenie byłego poligonu wojskowego w Straszęcinie stanowiącej własność Gminy Miasta Dębicy.
  4. Sprzedaży nieruchomości położonej przy ulicy Kosynierów Racławickich w Dębicy stanowiącej własność Gminy Miasta Dębicy.
  5. Wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy nieruchomości położonych w mieście Dębica, stanowiących własność Gminy Miasta Dębica, na czas nieoznaczony w drodze bezprzetargowej.
  6. Przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Dębica – 2010 w rejonie ulicy Rzecznej w Dębicy.
  7. Przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nr 1/2022 w rejonie ulicy Rzecznej w Dębicy.
  8. Skargi na dyrektora szkoły.
    IV. Zamknięcie sesji.