Uwaga
Rekrutacja do miejskich szkół i przedszkoli na rok szkolny 2024/25
Logo Unii Europejskiej Serwis informacyjny Miasta Dębica

LXIX sesja Rady Miejskiej w Dębicy

Loading...

W dniu 14 grudnia 2022 r. o godz. 900w sali  sesyjnej Urzędu Miejskiego w Dębicy, ul. Ratuszowa 2 odbędzie się LXIX sesja Rady Miejskiej w Dębicy.

Sesja Rady

Porządek obrad :
I. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
II. Przyjęcie porządku obrad.
III. Podjęcie uchwał w sprawie:

 1. Określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
 2. Wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia dotyczącego przyjęcia przez Gminę Miasto Rzeszów realizacji zadań w zakresie przyjmowania osób w stanie nietrzeźwym.
 3. Zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miasto Dębica.
 4. Określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu w Gminie Miasta Dębica.
 5. Wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg, których zarządcą jest Burmistrz Miasta Dębica.
 6. Ustalenia strefy płatnego parkowania oraz opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w strefie płatnego parkowania.
 7. Zmiany Uchwały nr LXV/469/2022 z dnia 17 października 2022 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XVI/165/2016 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 1 marca 2016 r. w sprawie uchwalenia CENNIKA USŁUG PRZEWOZOWYCH Miejskiej Komunikacji Samochodowej Sp. z o.o. w Dębicy zmienionej Uchwałą
 8. nr XXIX/302/2017 z dnia 13 lutego 2017 r., Uchwałą nr XLV/496/2018 z dnia
 9. 19 lutego 2018 r., Uchwałą nr VII/40/2019 z dnia 4 marca 2019 r. oraz Uchwałą
 10. nr XLVIII/360/2021 z dnia 12 października 2021 r.
 11. Upoważnienia Przewodniczącego Rady Miejskiej do udzielenia odpowiedzi na skargę.
 12. Sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Dębica, położonej przy ulicy Szkolnej w Dębicy.
 13. Sprzedaży nieruchomości położonej przy ulicy Ratuszowej w Dębicy stanowiącej własność Gminy Miasta Dębica.
 14. Wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Dębica na nieruchomość stanowiącą własność osoby fizycznej.
 15. Wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy części nieruchomości położonych w Straszęcinie, gmina Żyraków, stanowiących własność Gminy Miasta Dębica na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym.
 16. Ustanowienia roku 2023 Rokiem Profesora Krzysztofa Pendereckiego.
 17. Wyrażenia zgody na korzystanie z herbu miasta Dębicy przez Jana Swoła do cyklu publikacji książkowych pt. „Dębickie Zeszyty Historyczne”.
 18. Przystąpienia do sporządzenia Strategii Rozwoju Miasta Dębica na lata 2023-2030 oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii, w tym trybu konsultacji.
 19. Przedłużenia okresu obowiązywania Strategii Rozwoju Gminy Miasta Dębica na lata 2017-2022.
 20. Przystąpienia do realizacji projektu pt. „Zwiększenie dostępu do usług społecznych w mieście Dębica” w odpowiedzi na konkurs nr RPPK.08.03.00-IP.01-18-063/22 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VIII Integracja społeczna Działanie 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych.
 21. Przyznawania honorowych wyróżnień Miasta Dębica.

IV. Informacja Komisji Infrastruktury i Gospodarki Przestrzennej nt. „Zapoznanie się
z możliwością wykonania zbiorników retencyjnych do gromadzenia wód opadowych w południowej części Miasta Dębica oraz możliwości współpracy z instytucjami państwowymi tj. Lasy Państwowe, Wody Polskie”.
V. Wnioski Komisji oraz Rad Osiedli.
VI. Interpelacje i zapytania radnych.
VII. Wnioski radnych.
VIII. Sprawy różne.
IX. Zamknięcie sesji.