Logo Unii Europejskiej Serwis informacyjny Miasta Dębica

LXXII sesja Rady Miejskiej w Dębicy

Loading...

W dniu 16 stycznia 2023 r. o godz. 900 w sali  sesyjnej Urzędu Miejskiego w Dębicy, ul. Ratuszowa 2 odbędzie się LXXII sesja Rady Miejskiej w Dębicy.

Sesja-Rady

I. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
II. Przyjęcie porządku obrad.
III. Podjęcie uchwał w sprawie:

 1. Budżetu Miasta Dębica na 2023r.
 2. Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Dębica.
 3. Zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
 4. Określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych oraz odbioru nieczystości ciekłych pochodzących z osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Miasta Dębica.
 5. Zmiany uchwały Nr LXXI/522/2022 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 20 grudnia 2022r. w sprawie utworzenia ośrodka wsparcia pod nazwą Dzienny Dom „Senior+” i połączenia go z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Dębicy.
 6. Podwyższenie kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
 7. Zmiany uchwały nr XXXIX/293/2021 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 3 marca 2021r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej oraz jej składu osobowego.
 8. Skargi.
 9. Trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.
 10. Zwolnienia z podatku od nieruchomości budynków mieszkalnych lub ich części,
  w których zastosowano ekologiczne źródła ciepła.
 11. Zmiany uchwały nr LVIII/695/10 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 10 września 2010r. w sprawie ustalenia zasad wypłaty diet Radnych Rady Miejskiej oraz Przewodniczącym Zarządu Osiedli w Dębicy.

IV. Informacja Komisji Kultury nt. „Podsumowanie realizacji planów pracy miejskich placówek kultury w 2022 roku”.
V. Wnioski Komisji oraz Rad Osiedli.
VI. Interpelacje i zapytania radnych.
VII. Wnioski radnych.
VIII. Sprawy różne.
IX. Zamknięcie sesji.