Logo Unii Europejskiej Serwis informacyjny Miasta Dębica

LXXIII sesja Rady Miejskiej w Dębicy

Loading...

W dniu 21 lutego 2023 r. o godz. 900 w sali  sesyjnej Urzędu Miejskiego w Dębicy, ul. Ratuszowa 2 odbędzie się LXXIII sesja Rady Miejskiej w Dębicy.

Sesja-Rady

Porządek obrad :
I. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
II. Przyjęcie porządku obrad.
III. Podjęcie uchwał w sprawie:

 1. Zmiany uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych, dla których Gmina Miasta Dębica jest organem prowadzącym.
 2. Sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Dębica położonej w Dębicy.
 3. Wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Miasta Dębica.
 4. Ustanowienia służebności gruntowej przejazdu i przechodu na nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 838/2 położona
  w obrębie 5 miasta Dębica oraz sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Dębica położonych przy ulicy 23 Sierpnia w Dębicy.
 5. Ustanowienia służebności gruntowej i służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Dębica położonej przy ulicy Królewskiej
  w Dębicy.
 6. Nadania nazwy ulicy na terenie miasta Dębica.
 7. Nadania nazwy dla ronda położonego na skrzyżowaniu ulic Słonecznej, Fabrycznej i Daszyńskiego w Dębicy.
 8. Zmiany uchwały Nr XXXII/249/2020 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 14 grudnia 2020r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Dębica.
 9. Zmiany uchwały Nr XXXII/255/2020 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 14 grudnia 2020r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
  i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 10. Uchylenia uchwały nr XVI/165/2016 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 1 marca 2016r. w sprawie uchwalenia CENNIKA USŁUG PRZEWOZOWYCH Miejskiej Komunikacji Samochodowej Sp. z o.o. w Dębicy.
 11. Przyjęcia zadania i wyrażenia zgody na zawarcie Porozumienia w celu realizacji zadania publicznego o charakterze ponadgminnym w zakresie wspierania osób niepełnosprawnych oraz wynikającego z rozeznanych potrzeb gminy pn. „Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego i urządzeń pomocniczych w Dębicy”.
 12. Odwołania Skarbnika Gminy.
 13. Powołania Skarbnika Gminy.
 14. Powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej w Dębicy oraz nadania jej statutu.

IV. Wnioski Komisji oraz Rad Osiedli.
V. Interpelacje i zapytania radnych.
VI. Wnioski radnych.
VII. Sprawy różne.
VIII. Zamknięcie sesji.