• Logo Unii Europejskiej Serwis informacyjny Miasta Dębica

  LXXVIII sesja Rady Miejskiej w Dębicy

  Loading...

  W dniu 12 czerwca 2023 r. o godz. 1000 w sali  sesyjnej Urzędu Miejskiego w Dębicy, ul. Ratuszowa 2 odbędzie LXXVIII sesja Rady Miejskiej w Dębicy.

  Sesja-Rady

  Porządek obrad :
  I. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
  II. Przyjęcie porządku obrad.
  III. Rozpatrzenie raportu o stanie Gminy Miasta Dębica za 2022 rok oraz debata nad Raportem o stanie Gminy Miasta Dębica za 2022 r.
  IV. Podjęcie uchwał w sprawie:

  1. Udzielenia Burmistrzowi Miasta wotum zaufania.
  2. Zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2022 rok oraz sprawozdania z wykonania budżetu za 2022 rok.
  3. Udzielenia Burmistrzowi Miasta absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2022 r.
  4. Powołania zespołu do przedstawienia Radzie Miejskiej opinii o zgłoszonych kandydatach na ławników.
  5. Sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Dębica.
  6. Wstępnej lokalizacji nowego przystanku komunikacyjnego na terenie Gminy Miasta Dębica dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców.
  7. Przygotowania projektu uchwały ustalającej zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń ich gabaryty, standardy jakościowe oraz rodzaje materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane.
  8. Przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Dębica – 2010 przy ulicy Sobieskiego i ul. Nosala w Dębicy.
  9. Przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nr 1/2023 przy ul. Sobieskiego i ul. Nosala w Dębicy.
  10. Przyjęcia Strategii Rozwoju Ponadlokalnego „Dorzecze Wisłoki” na lata 2022-2030.
  11. Przyjęcia Gminnego Programu osłonowego, dotyczącego realizacji Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023.

  V. Wystąpienie pokontrolne Komisji Rewizyjnej.
  VI. Informacja Komisji Budżetu i Gospodarki Komunalnej nt. „Informacja o zasadach korzystania z miejskich obiektów oświatowych i sportowych przez Szkołę Mistrzostwa
  Sportowego w 2023 roku.”VII. Wnioski Komisji oraz Rad Osiedli.
  VIII. Interpelacje i zapytania radnych.
  IX. Wnioski radnych.
  X. Sprawy różne.
  XI. Zamknięcie sesji.