Logo Unii Europejskiej Serwis informacyjny Miasta Dębica

LXXXIII sesja Rady Miejskiej w Dębicy

Loading...

W dniu 10 listopada 2023 r. o godz. 11:30 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Dębicy, ul. Ratuszowa 2 odbędzie się LXXXIII sesja Rady Miejskiej w Dębicy.

Sesja-Rady

Porządek obrad :
I. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
II. Przyjęcie porządku obrad.
III. Ślubowanie radnego.
IV. Podjęcie uchwał w sprawie:

 1. Uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Dębica – 2010 – „Budzisz”.
 2. Zmiany budżetu Miasta Dębica na 2023 r.
 3. Zaciągnięcia zobowiązania na realizację zadania pn. „Modernizacja zaplecza szatniowo-sanitarnego przy ul. Sportowej w Dębicy oraz zaplecza i dachu budynku krytej pływalni i lodowiska przy ul. Piłsudskiego w Dębicy ”.
 4. Zaciągnięcia zobowiązania na realizację zadania pn. „Modernizacja parku Sokoła w Dębicy”.
 5. Zaciągnięcia zobowiązania na realizację zadania pn. „Wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkowym murze ogrodzeniowym cmentarza parafialnego w Dębicy – ETAP I ”.
 6. Zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Dębica.
 7. Określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
 8. Określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
 9. Uchwalenia Rocznego programu współpracy Gminy Miasta Dębica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024r.
 10. Wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Miasta Dębica.
 11. Sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Dębica.
 12. Sprzedaży nieruchomości położonych przy ulicy Szkotniej w Dębicy stanowiącej własność Gminy Miasta Dębica.
 13. Sprzedaży nieruchomości położonej przy ul. Cmentarnej w Dębicy stanowiącej własność Gminy Miasta Dębica.
 14. Sprzedaży nieruchomości położonej przy ul. Rzeszowskiej w Dębicy stanowiącej własność Gminy Miasta Dębica.
 15. Wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości położonych w Dębicy, stanowiących własność Gminy Miasta Dębica na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym.
 16. Szczegółowych warunków sprzedaży nieruchomości gruntowych na rzecz ich użytkowników wieczystych.
 17. Zaliczenia do drogi publicznej o kategorii drogi gminnej – miejsca obsługi podróżnych wyposażonego w stanowiska postojowe (MOP).
 18. Pozbawienia statusu pomnika przyrody.
 19. Pozbawienia statusu pomnika przyrody.
 20. Pozbawienia statusu pomnika przyrody.

V. Wnioski Komisji oraz Rad Osiedli.
VI. Interpelacje i zapytania radnych.
VII. Wnioski radnych.
VIII. Sprawy różne.
IX. Zamknięcie sesji.