Logo Unii Europejskiej Serwis informacyjny Miasta Dębica

LXXXIX sesja Rady Miejskiej w Dębicy

Loading...

W dniu 28 lutego 2024 r. o godz. 1000 w sali  sesyjnej Urzędu Miejskiego w Dębicy, ul. Ratuszowa 2 odbędzie się LXXXIX sesja Rady Miejskiej w Dębicy.

Sesja-Rady

Porządek obrad :
I. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
II. Przyjęcie porządku obrad.
III. Podjęcie uchwał w sprawie:

 1. Uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Budzisz”.
 2. Przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nr 1/2024 w rejonie ulicy Ratuszowej w Dębicy.
 3. Zmiany budżetu Miasta Dębica na 2024r.
 4. Zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Dębica.
 5. Przyjęcia do realizacji „Planu adaptacji do zmian klimatu miasta Dębica” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
 6. Zasad udzielania osobom fizycznym dotacji celowych z budżetu Gminy Miasta Dębica na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie powietrza.
 7. Sprzedaży lokalu użytkowego położonego przy ul. Rzeszowskiej stanowiącego własność Gminy Miasta Dębica.
 8. Sprzedaży nieruchomości położonych przy ul. Mościckiego stanowiących własność Gminy Miasta Dębica.
 9. Sprzedaży nieruchomości położonej przy ulicy Budzisz w Dębicy stanowiącej własność Gminy Miasta Dębica.
 10. Sprzedaży prawa użytkowania wieczystego działki nr 430/209 wraz z prawem własności usytuowanego na niej budynku oraz niezabudowanej działki nr 430/211 położonych w obrębie 2 miasta Dębica przy ulicy Metalowców.
 11. Nadania nazwy ulicy na terenie miasta Dębica.
 12. Zaliczenia do drogi publicznej o kategorii drogi gminnej – parkingu wyposażonego w stanowiska postojowe.
 13. Pozbawienia kategorii drogi gminnej publicznej – części drogi publicznej gminnej nr 105891R poprzez wyłączenie z użytkowania.
 14. Wstępnej lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Miasta Dębica dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców.

IV. Wnioski Komisji oraz Rad Osiedli.
V. Interpelacje i zapytania radnych.
VI. Wnioski radnych.
VII. Sprawy różne.
VIII. Zamknięcie sesji.