Logo Unii Europejskiej Serwis informacyjny Miasta Dębica

LXXXV sesja Rady Miejskiej w Dębicy

Loading...

W dniu 13 grudnia 2023 r. o godz. 900 w sali  sesyjnej Urzędu Miejskiego w Dębicy, ul. Ratuszowa 2 odbędzie się LXXXV sesja Rady Miejskiej w Dębicy.

Sesja-Rady

Porządek obrad:
I. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
II. Przyjęcie porządku obrad.
III. Podjęcie uchwał w sprawie:

 1. Budżetu Miasta Dębica na 2024r.
 2. Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Dębica.
 3. Zmiany Uchwały nr XLVIII/359/2021 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 12 października 2021r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Miasta Dębica i jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną.
 4. Wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości zabudowanej budynkiem dawnej Synagogi w Dębicy przy ulicy Krakowskiej na rzecz Gminy Miasta Dębica.
 5. Przekazania przez Gminę Miasta Dębica darowizny nieruchomości położonych w Dębicy na rzecz Skarbu Państwa, w imieniu którego działa państwowa jednostka organizacyjna Służby Więziennej – Zakład Karny w Dębicy.
 6. Wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia dotyczącego przyjęcia przez Gminę Miasto Rzeszów realizacji zadań w zakresie przyjmowania osób w stanie nietrzeźwym.
 7. Uchylenia Uchwały nr XVI/165/2016 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 1 marca 2016r. w sprawie uchwalenia CENNIKA USŁUG PRZEWOZOWYCH Miejskiej Komunikacji Samochodowej Sp. z o.o. w Dębicy.
 8. Ustanowienia roku 2024 Rokiem Kazimierza Lipienia.
 9. Przyjęcia gminnego programu osłonowego pn.: „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024 – 2028.
 10. Podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024 – 2028.
 11. Szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania na terenie Gminy Miasta Dębica.
 12. Powołania stałych komisji Rady Miejskiej w Dębicy.
 13. Ustalenia składów osobowych komisji stałych Rady Miejskiej w Dębicy.
 14. Powołanie Komisji Rewizyjnej oraz ustalenia jej składu osobowego.
 15. Powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji oraz ustalenia jej składu osobowego.

IV. Wystąpienie pokontrolne Komisji Rewizyjnej.
V. Informacja Komisji Oświaty nt.: „Analiza warunków nauki uczniów szkół podstawowych i przedszkoli”.
VI. Wnioski Komisji oraz Rad Osiedli.
VII. Interpelacje i zapytania radnych.
VIII. Wnioski radnych.
IX. Sprawy różne.
X. Zamknięcie sesji.