• Logo Unii Europejskiej Serwis informacyjny Miasta Dębica

  LXXXVII sesja Rady Miejskiej w Dębicy

  Loading...

  W dniu 31 stycznia 2024 r. o godz. 1000 w sali  sesyjnej Urzędu Miejskiego w Dębicy, ul. Ratuszowa 2 odbędzie się LXXXVII sesja Rady Miejskiej w Dębicy.

  Sesja Rady

  Porządek obrad :
  I. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
  II. Przyjęcie porządku obrad.
  III. Podjęcie uchwał w sprawie:

  1. Zmiany budżetu Miasta Dębica ma 2024r.
  2. Sprzedaży nieruchomości położonych przy ulicy Sandomierskiej i św. Brata Alberta w Dębicy stanowiącej własność Gminy Miasta Dębica.
  3. Sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Dębica.
  4. Sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Dębica położonej przy ul. Krasickiego w Dębicy.
  5. Sprzedaży prawa użytkowania wieczystego działki nr 430/210 wraz z prawem własności usytuowanych na niej budynków oraz zabudowanej działki nr 430/212 położonych w obrębie 2 miasta Dębica przy ulicy Metalowców.
  6. Ustanowienia służebności gruntowej na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Dębica.
  7. Wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Miasta Dębica.
  8. Pozbawienia statusu pomnika przyrody.
  9. Oceny aktualności „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Dębica – 2010” oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Dębicy.
  10. Zmiany Uchwały Nr LXXX/589/2023 z dnia 27.09.2023r. dotyczącej ustalenia cen za korzystanie z miejskich obiektów sportowo-rekreacyjnych będących w zarządzie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dębicy (Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego z 2023r. poz. 4627.)
  11. Zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia roku 2024 Rokiem Kazimierza Lipienia.
  12. Rozpatrzenia petycji.
  13. Rozpatrzenia petycji.
  14. Uznania skargi na Burmistrza Miasta za bezzasadną.
  15. Zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia składów osobowych komisji stałych Rady Miejskiej w Dębicy.
  16. Zmiany uchwały nr XXXIX/293/2021 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 3 marca 2021r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej oraz ustalenia jej składu osobowego.

  IV. Wnioski Komisji oraz Rad Osiedli.
  V. Interpelacje i zapytania radnych.
  VI. Wnioski radnych.
  VII. Sprawy różne.
  VIII. Zamknięcie sesji.