Logo Unii Europejskiej Serwis informacyjny Miasta Dębica

XC sesja Rady Miejskiej w Dębicy

Loading...

W dniu 27 marca 2024 r. o godz. 1000 w sali  sesyjnej Urzędu Miejskiego w Dębicy, ul. Ratuszowa 2odbędzie się XC sesja Rady Miejskiej w Dębicy.

Sesja Rady

Porządek obrad :
I. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
II. Przyjęcie porządku obrad.
III. Podjęcie uchwał w sprawie:

 1. Zmiany budżetu Miasta Dębica na 2024 r.
 2. Zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Dębica.
 3. Sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Dębica położonej przy ul. Drogowców w Dębicy.
 4. Ustanowienia służebności gruntowej na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Dębica.
 5. Przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasta Dębica w 2024 roku”.
 6. Wyrażenia zgody na korzystanie z herbu miasta Dębicy przez Andrzeja Wojciechowskiego do publikacji książkowej pt. „BORUTA” Bohater Podkarpackiej Armii Krajowej”.
 7. Zmiany uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych oraz w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi.
 8. Uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Mieście Dębica na lata 2024 – 2026.
 9. Przystąpienia do realizacji projektu pt. „Pora na DOM SENIORA” w odpowiedzi na konkurs nr FEPK.07.18-IP.01-001/23 w ramach Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027 numer projektu: FEPK.07.18-IP.01-0052/23.
 10. Wyboru uzupełniającego ławnika na kadencję 2024-2027 do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy w Sądzie Rejonowym w Dębicy.
 11. Uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Budzisz.”

IV. Wnioski Komisji oraz Rad Osiedli.
V. Interpelacje i zapytania radnych.
VI. Wnioski radnych.
VII. Sprawy różne.
VIII. Zamknięcie sesji.