Logo Unii Europejskiej Serwis informacyjny Miasta Dębica

XLVII nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Dębicy

Loading...

W dniu 15 września 2021 r. o godz. 1000 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Dębicy odbędzie się XLVII nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Dębicy.

Sesja-Rady

 Porządek obrad:
I. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
II. Przyjęcie porządku obrad.
III. Podjęcie uchwał w sprawie:

  1. Uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miasta Dębica.
  2. Zmiany budżetu miasta Dębica na 2021 r.
  3. Zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Dębica.
  4. Udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Dębickiego.
  5. Zaciągnięcia zobowiązania na realizację zadania pn. „Realizacja inwestycji w zakresie zielono – niebieskiej infrastruktury na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki”.
  6. Określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Miasta Dębica na rok szkolny 2021/2022.
  7. Zmieniająca uchwałę Nr XXIX/316/2017 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 13 lutego 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Budzisz”.
  8. Przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 1/2021 w rejonie ulic Rzeszowskiej i Rajskiej w Dębicy.
  9. Wyrażenia zgody na udzielenie bonifikat.
  10. Zmiany uchwały Nr XLI/298/2021 z dnia 11 marca 2021 r. w sprawie zmiany przebiegu oraz ustanowienia służebności przejazdu i przechodu na nieruchomości położonej przy ulicy Wielopolskiej w Dębicy stanowiącej własność Gminy Miasta Dębica.

IV. Zamknięcie sesji.

Projekty uchwał: https://bit.ly/3A3XT3W