Logo Unii Europejskiej Serwis informacyjny Miasta Dębica

Polski Język Migowy

Loading...

INFORMACJA DLA OSÓB NIESŁYSZĄCYCH I GŁUCHONIEMYCH

OBSŁUGA OSÓB MAJĄCYCH TRWAŁE LUB OKRESOWE TRUDNOŚCI W KOMUNIKOWANIU SIĘ

FILM

Zgodnie z ustawą o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz.U. z 2011 r. Nr 209, poz. 1243 z późn. zm.), organy administracji publicznej są zobowiązane do zapewnienia realizacji usługi pozwalającej na komunikowanie się z osobami doświadczającymi trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się. Osoby te, zwane „osobami uprawnionymi” w rozumieniu ustawy  z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.) mają prawo do korzystania z bezpłatnej usługi polegającej na załatwieniu sprawy z pomocą tłumacza języka migowego. Usługa ta będzie realizowana  podczas wizyty osoby uprawnionej w Urzędzie Miejskim w Dębicy.

Informujemy w jaki sposób można umówić się na wizytę w Urzędzie Miejskim w Dębicy. W oznaczonym miejscu obok stanowiska informacyjnego Urzędu, wyłożono do pobrania  Wniosek  o udostępnienie usługi.

Wybrany pracownik urzędu nawiąże z Państwem kontakt i udzieli pomocy w rozeznaniu sprawy. Z uwagi na znajomość języka migowego w stopniu podstawowym, prosimy Państwa o wyrozumiałość.

Można też zwrócić się pisemnie o pomoc do pracownika biura informacji, który poprosi pracownika urzędu posługującego się językiem migowym PJM.

Umów się na wizytę:

Wnioskodawca* składa wniosek o udostępnienie usługi do Urzędu Miejskiego  w Dębicy co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych.
Wniosek składa się według załączonego wzoru – WNIOSEK

Wniosek można złożyć następującą drogą:

  • pocztą elektroniczną na adres : migowy@umdebica.pl
  • faksem na numer – 14 683 81 61,
  • bezpośrednio w siedzibie Urzędu Miejskiego w Dębicy
  • listownie na adres : Urząd Miejski w Dębicy, ul. Ratuszowa 2,39-200 Dębica.

Spotkanie i załatwienie sprawy

O terminie i miejscu spotkania osoby uprawnionej z właściwym merytorycznie pracownikiem Urzędu Miejskiego w Dębicy i tłumaczem osoba zainteresowana zostanie powiadomiona w sposób określony we Wniosku.

Osoby uprawnione mają prawo do skorzystania z pomocy osoby przybranej w kontaktach z Urzędem Miejskim w Dębicy. Osobą przybraną może być każda osoba, która ukończyła 16 lat i została wybrana przez osobę uprawnioną w celu udzielenia jej pomocy w załatwieniu spraw w Urzędzie. Prawo o którym mowa powyżej, może być ograniczone wyłącznie ze względu na zasady określone w przepisach ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych  (Dz.U. Nr 182, poz. 1228)

document
Wniosek dla głuchoniemych