Logo Unii Europejskiej Serwis informacyjny Miasta Dębica

Oświadczenie w sprawie transportu w Gminie Dębica

02 kwietnia 2024
Loading...

W związku z ostatnimi doniesieniami przedstawionymi przez Gminę Dębica podczas konferencji prasowej 19 marca br., chcemy przedstawić faktyczny stan rzeczy dotyczący negocjacji i naszego stanowiska w sprawie świadczenia usług transportowych na terenie gminy.

Od samego początku nasze działania miały na celu znalezienie najlepszego rozwiązania dla mieszkańców, aby zapewnić im dostęp do niezawodnego i efektywnego transportu zbiorowego. Porozumienie międzygminne z dnia 26 czerwca 2017 r., które zaczęło obowiązywać od 1 stycznia tego samego roku, było wyrazem naszego zobowiązania do oferowania mieszkańcom Gminy Dębica wysokiej jakości usług transportowych.

Należy podkreślić, że zgodnie z tym porozumieniem, obie strony zobowiązały się do współfinansowania przewozów o charakterze użyteczności publicznej, z coroczną waloryzacją opartą o wskaźniki cen oleju napędowego i cen towarów i usług konsumpcyjnych. Raport z kontroli prowadzonej przez Regionalną Izbę Obrachunkową oraz analiza danych za lata 2017-2020 wskazuje, że Gmina Dębica ponosiła znacznie niższe koszty, niż wynikałoby to z rzeczywistego deficytu, generowanego na obsługiwanych liniach. Dążyliśmy do urealnienia tych rozliczeń, proponując zmiany w porozumieniu, które zapewniłyby sprawiedliwszy podział obciążeń finansowych.

Lp.Wyszczególnienie2017201820192020 (I – II)
1Dotacja z gminy Dębica
na podstawie z 2017 roku
257 231,00 zł342 883,00 zł351 554,00 zł59 954,00 zł
2Rzeczywiste koszty pomniejszone
o przychody
716 267,00 zł962 741,00 zł1 091 344,39 zł188 676,30 zł
3Różnica (deficyt nie pokryty dotacją)– 459 036,00 zł– 619 858,00 zł– 739 790,39 zł– 128 722,30 zł
4Stawka dopłaty zgodnie z porozumieniem
(bez linii 17)
0,76 zł0,79 zł0,82 zł0,85 zł
5Prawidłowa stawka dopłaty zabezpieczająca pokrycie kosztów2,08 zł2,61 zł2,98 zł3,13 zł

Niestety, mimo naszych starań i przedstawienia konkretnych propozycji w październiku 2019 roku, nie doszło do porozumienia z Gminą Dębica. Decyzja o wypowiedzeniu umowy przez Miasto Dębica w listopadzie 2019 r. była trudna, ale podyktowana koniecznością ochrony interesów miasta, a także naszych mieszkańców oraz zapewnienia im usług transportowych na najwyższym poziomie.

Chcemy jasno zaznaczyć, że nasze propozycje opierały się na rzetelnej analizie kosztów, a nie na „gigantycznych kwotach”, jak sugerowano podczas konferencji medialnej. Ostatnia propozycja przedstawiona gminie przez miasto miała na celu umożliwienie kontynuacji świadczenia usług przez MKS, biorąc pod uwagę ekonomiczne realia i zapewniając stabilność finansową obu stronom. Propozycja ta przewidywała, że dotacja Gminy Dębica na nierentowne linie komunikacji w 2022 roku miałaby wynosić około 1 476 000,00 zł rocznie. Były to koszty szacowane, których wysokość miał stanowić iloczyn faktycznie wykonanej liczby wozokilometrów przez MKS w roku rozliczeniowym i 70% faktycznej stawki za 1 wozokilometr pomniejszony dodatkowo o wartość przychodów uzyskanych przez MKS. W 2024 roku planowany koszt wozokilometra dla miasta wynosi 10,94 zł, czyli dla Gminy Dębica (na podstawie tych wskaźników) wyniósłby 7,66 zł.

Przy założeniu, że na terenie Gminy Dębica będzie wykonywanych rocznie około 300 000 wzkm koszt wyniósłby 2 298 000,00 zł, co po odliczeniu przychodów miałoby realnie wynieść około 1,5 mln złotych – a nie 5 mln złotych, jak podano podczas konferencji.

Zawsze podkreślaliśmy naszą otwartość na dialog i gotowość do dalszych rozmów z Gminą Dębica, aby wypracować nowy model współpracy, korzystny dla wszystkich stron, przede wszystkim zaś dla mieszkańców, którzy zasługują na dostęp do ekologicznego, wygodnego i niezawodnego publicznego transportu zbiorowego. Otwartość na współpracę musi być jednak obustronna i opierać się na przejrzystej i uczciwej komunikacji oraz wspólnym zrozumieniu potrzeb i oczekiwań.