Logo Unii Europejskiej Serwis informacyjny Miasta Dębica

Trwa dodatkowy nabór na wymianę pieców

05 lipca 2024
Loading...

Jeszcze tylko do 19 lipca prowadzony jest dodatkowy nabór wniosków o przyznanie dofinansowania do wymiany źródeł ciepła na terenie Miasta Dębica. Mieszkańcy mogą się starać o dotacje do 5 tys. złotych na demontaż istniejącego pieca oraz zakup i montaż nowego.

Dotacja jest skierowana tylko do dębiczan, którzy są właścicielami nieruchomości. Może ona wynieść 95% poniesionych kosztów zakupu nowego źródła ciepła, jednak nie więcej niż 5 tys. zł Dofinansowaniem nie są objęte koszty wykonania przyłączy instalacyjnych wspomagających docelowo nowe źródło ciepła. Nabór potrwa do 19 lipca.

Co podlega dofinansowaniu?
Dofinansowaniu podlega realizacja inwestycji służących ochronie powietrza polegających na wymianie istniejących źródeł ciepła na terenie Gminy Miasta Dębica poprzez demontaż istniejącego wysokoemisyjnego źródła ciepła* oraz zakup i montaż nowego efektywnego źródła ciepła**;

  • Istniejące źródło ciepła – użytkowane dotychczas źródło ciepła w postaci kotła na paliwo stałe gorsze niż klasa 5, lub piec na paliwo stałe.
    ** Nowe źródło ciepła:
    – kocioł na gaz,
    – kocioł na paliwo stałe nie gorszy niż klasy 5, posiadający certyfikat wystawiony przez pro-ducenta. Kotły na paliwo stałe muszą spełniać minimum standard emisyjny zgodny z 5 klasą pod względem granicznych wartości emisji zanieczyszczeń normy PN-EN 303-5:2012 dla urządzeń z automatycznym sposobem zasilania paliwem, co potwierdza się dokumentem wydanym przez jednostkę posiadającą w tym zakresie akredytację Polskiego Centrum Akredytacji lub innej jednostki akredytującej w Europie, będącej sygnatariuszem wielostronnego porozumienia o wzajemnym uznawaniu akredytacji EA (European co-operation for Accreditation),
     kocioł zgazowujący drewno.

Kto może ubiegać się o dofinansowanie?
Osoby fizyczne zamieszkałe na terenie Gminy Miasta Dębica, posiadające tytuł prawny do nieruchomości położonej w granicach administracyjnych miasta Dębica. W przypadku, gdy tytuł prawny do nieruchomości posiada więcej niż jedna osoba to do ubiegania się o udzielenie dofinansowania wymagana jest zgoda wszystkich tych osób.

Dofinansowanie nie jest udzielane w przypadku:
1) nieruchomości wykorzystywanych sezonowo, np. domów letniskowych,
2) budynków w budowie,
3) nieruchomości zajętych w całości lub w części na prowadzenie działalności gospodarczej,
4) nieruchomości, w których nie było dotychczas zainstalowanego źródła ciepła,
5) inwestycji zrealizowanych przed zawarciem umowy dotacyjnej.
Dofinansowaniem nie są objęte koszty wykonania przyłączy instalacyjnych wspomagających docelowo nowe źródło ciepła.
Nabór wniosków
Nabór wniosków odbywać się będzie w terminie od 17 czerwca do 19 lipca 2024 r.
1) wniosek musi zostać złożony wg wzoru stanowiącego załącznik do niniejszego ogłoszenia;
2) wnioski złożone przed rozpoczęciem naboru i po terminie nie będą rozpatrywane;
3) złożenie wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem dofinansowania;
4) za datę złożenia wniosku uznaję się dzień wpływu do Urzędu Miejskiego w Dębicy,
ul. Ratuszowa 2.

Wysokość dofinansowania
Dofinansowanie wynosi 95% poniesionych kosztów zakupu nowego źródła ciepła, jednak nie więcej niż 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) w przypadku zakupu nowego źródła cie-pła, niezależnie od wysokości całkowitych kosztów realizacji inwestycji.
Szczegółowe informacje na temat naboru wniosków można uzyskać w Wydziale Ochrony Środowiska tel. 14 68 38 218.

Załączniki
wniosek
regulamin udzielania dotacji