Urząd Miejski w Dębicy - Logo

Żagle Kultury - doroczne nagrody Burmistrza Miasta Dębicy – wnioski można składać od 10 marca do 30 kwietnia br.

Poniedziałek, 06 Marzec 2017

Miasto dębica - herb

Żagle Kultury to nagroda Burmistrza Miasta Dębicy za szczególne osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury lub całokształt działalności, która przyznawana może być osobom fizycznym -twórcom, animatorom, artystom, pracownikom dębickich instytucji kultury lub osobom prawnym i innym podmiotom, mającym siedzibę na terenie Miasta Dębica.

Przyznanie nagrody Żagle Kultury należy do kompetencji burmistrza po wcześniejszym uzyskaniu opinii Kapituły Konkursowej. Nagroda zostanie wręczona podczas oficjalnej uroczystości dorocznego święta miasta „Dni Dębicy”.
Kandydatów do nagrody może zgłaszać Burmistrz Miasta Dębicy z inicjatywy własnej lub następujące podmioty: instytucje kultury, placówki oświatowe, Komisja Sportu i Kultury Rady Miejskiej, związki twórcze, stowarzyszenia kulturalne i społeczne, fundacje i organizacje pozarządowe, przedstawiciele środowisk twórczych, organizatorzy instytucji kultury.
Regulamin przyznawania nagrody Żagle Kultury wraz z wnioskiem można pobrać ze strony internetowej Urzędu Miejskiego. Wniosek powinien zawierać: dane osobowe kandydata (kandydatów) do nagrody lub nazwę podmiotu i jego adres, a także informacje dotyczące całokształtu dotychczasowej działalności (dotyczy nagród za całokształt) lub informacje dotyczące szczególnych osiągnięć w roku ubiegłym (dotyczy nagród za rok poprzedni); uzasadnienie wniosku zawierające wskazanie miejskiego, regionalnego, ogólnokrajowego bądź międzynarodowego charakteru działalności lub osiągnięć oraz ich znaczenie dla kultury,  opis osiągnięć sportowych lub artystycznych wraz z podaniem źródła. Wnioski należy składać do Wydziału Promocji Urzędu Miejskiego w Dębicy, pok. 39 w nieprzekraczalnym terminie od 10 marca do 30 kwietnia br.
Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Promocji pod numerem  tel. 014/683–82-39

Lista dokumentów do pobrania:

Archiwum newsów