Urząd Miejski w Dębicy - Logo

Informacja dla podmiotów zbierających segregowane odpady komunalne z terenu Miasta Dębica

Czwartek, 29 Listopad 2018

Ratusz

Burmistrz Miasta Dębicy informuje, że zgodnie z art. 9nb ust.1 i ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz.1454) w gminach, podmiot zbierający odpady komunalne, stanowiące frakcje odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła jest obowiązany do sporządzania rocznego sprawozdania. Sprawozdanie należy przekazywać Burmistrzowi Miasta Dębica w terminie do 31 stycznia za poprzedni rok kalendarzowy.

Niedopełnienie obowiązku sprawozdawczego jest sankcjonowane karą pieniężną na postawie art. 9xaa w/w ustawy w ten sposób, że:

1) nierzetelne sprawozdanie, o którym mowa w art. 9nb – podlega karze pieniężnej w wysokości od 200 zł do 500 zł, jeżeli sprawozdanie zostanie uzupełnione lub poprawione w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania, o którym mowa w art. 9p ust. 2, a w przypadku niezastosowania się do wezwania od 500 zł do 5000 zł;

2) po terminie sprawozdanie, o którym mowa w art. 9nb – podlega karze pieniężnej w wysokości 100 zł za każdy dzień opóźnienia, nie więcej jednak niż za 365 dni.

Archiwum newsów