Urząd Miejski w Dębicy - Logo

XVI sesja Rady Miejskiej w Dębicy

Piątek, 06 Wrzesień 2019

Miasto dębica - herb

17 września 2019 r. o godz. 9.00 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Dębicy, ul. Ratuszowa 2 odbędzie się XVI sesja Rady Miejskiej w Dębicy

Porządek obrad :
I. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
II. Przyjęcie porządku obrad.
III. Podjęcie uchwał w sprawie:
1. Zmiany budżetu Miasta Dębica na 2019 r.
2. Zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Dębica.
3. Zmiany uchwały Nr IX/55/2019 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na realizację zadania pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy ulic wraz z niezbędną infrastrukturą na terenie byłego poligonu w Straszęcinie”.
4. Wyrażenia zgody na rezygnację z zasady pierwszeństwa w objęciu nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Przedsiębiorstwa Gospodarowania Odpadami Sp. z o.o. w Paszczynie przez wspólnika Gminę Miasta Dębica.
5. Zmiany uchwały Nr XX/215/2011 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Gminy Miasta Dębica.
6. Postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,położonych na terenie Gminy Miasta Dębica, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.
7. Uchylenia uchwały Nr V/38/99 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 26 stycznia 1999 r. w sprawie ustalenia cen za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego świadczone przez Miejską Komunikację Samochodową Sp. z o.o. w Dębicy i regulaminu przewozów.
8. Zmiany uchwały Nr XXXIV/363/2017 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie wyrażania zgody na przejęcie zadania z zakresu lokalnego transportu zbiorowego i zawarcia porozumienia zmienionej uchwałą Nr XL/449/2017 z dnia 16 listopada 2017 r.
9. Zmiany uchwały Nr XLII/477/2017 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie wyrażania zgody na przejęcie zadania z zakresu lokalnego transportu zbiorowego i zawarcia porozumienia.
10. Zmiany uchwały Nr XLII/478/2017 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie wyrażania zgody na przejęcie zadania z zakresu lokalnego transportu zbiorowego i zawarcia porozumienia.
11. Zmiany uchwały Nr XLII/479/2017 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie wyrażania zgody na przejęcie zadania z zakresu lokalnego transportu zbiorowego i zawarcia porozumienia.
12. Wyrażenia zgody na przejęcie zadania z zakresu lokalnego transportu zbiorowego i zawarcia porozumienia.
13. Ustalenia strefy płatnego parkowania oraz opłat za parowanie pojazdów samochodowych w strefie płatnego parkowania.
14. Pozbawienia statusu pomnika przyrody.
15. Ustanowienia pomnika przyrody.
16. Nadania nazwy parkowi na terenie Miasta Dębica.
17. Wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu w drodze bezprzetargowej na czas nieoznaczony pomieszczeń biurowych w byłym budynku administracyjnym WUCH „PZLDębica” w Dębicy.
18. Wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy działek na czas nieoznaczony w drodze bezprzetargowej.
19. Sprzedaży nieruchomości położonej przy ulicy Świętosława w Dębicy stanowiącej własność Gminy Miasta Dębica.
20. Sprzedaży nieruchomości położonej przy ulicy Krakowskiej stanowiącej własność Gminy Miasta Dębica.
21. Sprzedaży w trybie przetargu części działki położonej przy ulicy 23 Sierpnia w Dębicy stanowiącej własność Gminy Miasta Dębica wraz z odpłatnym ustanowieniem służebności gruntowej.
22. Wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Miasta Dębica wraz z prawem własności położonych na niej budowli.
23. Wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Miasta Dębica.
24. Wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Miasta Dębica.
25. Wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Miasta Dębica.
26. Wyrażenia zgody na udzielenie bonifikat.
27. Zmiany uchwały w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania dla nauczycieli: dodatków do
wynagrodzenia zasadniczego, wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw.
28. Szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z odpłatności, jak również trybu ich pobierania, na terenie Miasta Dębicy.
IV. Informacja Komisji Budżetu i Gospodarki Komunalnej nt. „Analiza funkcjonowania i kosztów spółek z udziałem Gminy Miasta Dębica”.
V. Wnioski Komisji oraz Rad Osiedli.
VI. Interpelacje i zapytania radnych.
VII. Wnioski radnych.
VIII. Sprawy różne.
IX. Zamknięcie sesji.
 

Archiwum newsów