Logo Unii Europejskiej Serwis informacyjny Miasta Dębica

Trwają konsultacje w sprawie strategii miasta

22 lutego 2024
Loading...

Do 15 marca br. można wziąć udział w konsultacjach projektu Strategii Rozwoju Miasta Dębica na lata 2023-2030. Dokument ma na celu efektywne zarządzanie miastem, poprawę jakości życia mieszkańców i kompleksowy rozwój Dębicy.

Burmistrz Miasta Dębica serdecznie zaprasza do aktywnego uczestnictwa w konsultacjach projektu Strategii Rozwoju Miasta Dębica na lata 2023-2030. Opinia mieszkańców oraz lokalnych partnerów społecznych i gospodarczych jest niezwykle istotna dla finalnego kształtu dokumentu, a udział w konsultacjach stanowi unikalną okazję do wyrażenia swoich spostrzeżeń i propozycji dotyczących rozwoju miasta. Projekt został opracowany w oparciu o model partycypacyjny, dlatego cenne sugestie mieszkańców pomogą dostosować strategię do rzeczywistych potrzeb społeczności dębickiej.

Strategia Rozwoju Miasta Dębica na lata 2023-2030 stanowi kluczowy dokument definiujący misję, wizję i cele rozwojowe miasta. Opracowana z udziałem różnorodnych podmiotów, obejmuje kompleksową diagnozę obecnej sytuacji oraz cele, kierunki i plany działań na poziomie strategicznym i operacyjnym. Dokument uwzględnia także zasady partycypacji społecznej, będąc rezultatem konsultacji z władzami samorządowymi, przedsiębiorcami, organizacjami pozarządowymi, mieszkańcami i ekspertami.

Konsultacje prowadzone są w dniach od 9 lutego 2024 r. do 15 marca 2024 r. Mogą w nich wziąć udział: mieszkańcy Miasta Dębica, lokalni partnerzy społeczni i gospodarczy (w szczególności działające na terenie Dębicy instytucje, organizacje pozarządowe oraz przedsiębiorcy), sąsiednie gminy oraz ich związki, właściwy dyrektor regionalnego zarządu gospodarki wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

Uwagi i opinie do projektu Strategii można składać:

 1.  Pisemnie poprzez wypełnienie i złożenie formularza konsultacyjnego:
  – w siedzibie Urzędu Miejskiego w Dębicy ul. Ratuszowa 2, 39-200 Dębica, na dzienniku podawczym urzędu,
  – pocztą na adres: Urząd Miejski w Dębicy ul. Ratuszowa 2, 39-200 Dębica.
 2. Elektronicznie:
  – poprzez wypełnienie elektronicznego formularza konsultacyjnego na Platformie Konsultacji Społecznych
  https://konsultacje.debica.pl,
  – poprzez przesłanie wypełnionego formularza konsultacyjnego za pomocą systemu ePUAP
  adres skrytki Urzędu Miejskiego w Dębicy e-PUAP: /7b327fbhyx/skrytka
  (decyduje data wpływu do Urzędu)
  – poprzez przesłanie wypełnionego formularza konsultacyjnego za pomocą poczty elektronicznej na adres:
  rozwojmiasta@umdebica.pl
 3. Ustnie do protokołu podczas otwartych spotkań konsultacyjnych, które odbędą się w Urzędzie Miejskim w Dębicy, ul. Ratuszowa 2, 39-200 Dębica, w sali obrad Rady Miejskiej w dniach:
  16 lutego 2024 r. w godz. 15:00 – 18:00,
  4 marca 2024 r. w godz. 13:00 – 16:00.

Dokumenty do pobrania:

Strategia Rozwoju Miasta Dębica na lata 2023-2030 – projekt do konsultacji

Ogłoszenie o konsultacjach projektu Strategii Rozwoju Miasta Dębicy

Formularz konsultacyjny projektu Strategii Rozwoju Miasta Dębicy