Urząd Miejski w Dębicy - Logo

XXXI sesja Rady Miejskiej w Dębicy - 27 marca 2017

Poniedziałek, 20 Marzec 2017

Miasto-debica-herb-20160129123349

27 marca 2017 r. o godz. 9.00 w sali 51 Urzędu Miejskiego w Dębicy, ul. Ratuszowa 2 odbędzie się XXXI sesja Rady Miejskiej w Dębicy.

Porządek obrad :

I. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
II. Przyjęcie porządku obrad
III. Podjęcie uchwał w sprawie:

1. Zmiany budżetu Miasta Dębica na 2017 r.
2. Zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Dębica.
3. Udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Dębickiemu.
4. Udzielenia pomocy finansowej i rzeczowej Województwu Podkarpackiemu.
5. Przyjęcia do realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Dębicy na lata 2016 – 2020.
6. Ogłoszenia roku 2017 w Dębicy – Rokiem Jadwiżańskim.
7. Usunięcia Pomnika Wdzięczności Społeczeństwa Miasta Dębicy w 20 rocznicę wyzwolenia Dębicy spod okupacji hitlerowskiej wraz z umieszczoną na nim tablicą upamiętniającą Kozaków Płastuńskich i innych jednostek armii radzieckiej poległych w walce o wolność ziemi Dębickiej.
8. Dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.
9. Ustalenia kryteriów postępowania rekrutacyjnego do klas pierwszych szkół podstawowych dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły oraz dokumentów do ich potwierdzenia.
10. Ustalenia kryteriów oraz liczby punktów w postepowaniu rekrutacyjnym do przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę  Miasta Dębica.
11. Przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasta Dębica w 2017 r.”
12. Wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy działek na czas nieoznaczony w drodze bezprzetargowej.
13. Wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy działki na czas nieoznaczony w drodze bezprzetargowej.

14. Sprzedaży samodzielnych lokali mieszkalnych nr 3 i 14 wraz z przynależnym udziałem w nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym położonym przy ulicy 1 Maja 3A w Dębicy stanowiącej własność Gminy Miasta Dębica.
15. Sprzedaży nieruchomości położonej przy ulicy Akademickiej w Dębicy stanowiącej własność Gminy Miasta Dębica.
16. Zbycia na rzecz Powiatu Dębickiego dziełek nr 3/3 i 25/7 położonych w obrębie 1 jednostki ewidencyjnej Miasta Dębica stanowiących własność Gminy Miasta Dębica.
17. Odpłatnego nabycia na rzecz Gminy Miasta Dębica działek nr 690/1, 690/3, 691/3, 692/3, 692/5, 693/10, 693/12, 693/14, 693/16 położonych w obrębie 2 jednostki ewidencyjnej Miasta Dębica stanowiących własność osób fizycznych.
18. Ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomości położonej na terenie byłego poligonu wojskowego w Straszęcinie stanowiącej własność Gminy Miasta Dębica.
19. Zmiany uchwały w sprawie utworzenia samorządowego zakładu budżetowego pod nazwą „Centrum Integracji Społecznej w Dębicy”.
20. Przystąpienia do realizacji projektu pt. „Reorganizacja Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębicy” nr POWR.02.05.00-00-0079/16 dofinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna.
21. Szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat jak również tryb ich pobierania ze środków samorządowych Miasta Dębica.
22. Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulicy Świętosława w Dębicy.

IV. Wnioski Komisji oraz Rad Osiedli.
V. Interpelacje radnych.
VI. Zapytania radnych i wolne wnioski.
VII. Sprawy różne.
VIII. Zamknięcie sesji.

Archiwum newsów