Urząd Miejski w Dębicy - Logo

Dofinansowanie do wymiany lub usprawnienia źródeł ciepła na terenie Miasta Dębica

Środa, 27 Marzec 2019

Miasto dębica - herb

Burmistrz Miasta Dębica ogłasza nabór wniosków o przyznanie dofinansowania do wymiany lub usprawnienia źródeł ciepła na terenie Miasta Dębica.

Co podlega dofinansowaniu
1. demontaż istniejącego źródła ciepła oraz zakup i montaż nowego źródła ciepła,
2. zakup i montaż do istniejącego źródła ciepła urządzenia w postaci palnika dopalającego dym

Istniejące źródło ciepła  - rozumie się przez to użytkowane dotychczas źródło ciepła w postaci kotła na paliwo stałe gorszego niż klasy 5.

Nowe źródło ciepła – rozumie się przez to ogrzewanie elektryczne, kocioł na gaz, kocioł na olej (lekki olej opałowy) lub kocioł na paliwo stałe nie gorszy niż klasy 5, posiadający certyfikat wystawiony przez producenta.

Kto może ubiegać się o dofinansowanie
Osoby fizyczne zamieszkałe na terenie Miasta Dębica, posiadające tytuł prawny do nieruchomości położonej w granicach administracyjnych Miasta Dębica. W przypadku, gdy tytuł prawny do nieruchomości posiada więcej niż jedna osoba to do ubiegania się o udzielenie dofinansowania wymagana jest zgoda wszystkich tych osób.

Dofinansowaniem nie są objęte inwestycje zrealizowane przed zawarciem umowy dotacyjnej oraz koszty sporządzenia dokumentacji niezbędnej do montażu nowego źródła ciepła lub urządzenia jak również koszty wykonania przyłączy instalacyjnych wspomagających docelowo nowe źródło ciepła lub urządzenia.


Nabór wniosków
Nabór wniosków odbywać się będzie w terminie od  11 marca  do 30 kwietnia 2019 r.
- wniosek musi zostać złożony wg wzoru stanowiącego załącznik do niniejszego ogłoszenia
- wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane
- złożenie wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem dofinansowania
- za datę złożenia wniosku uznaję się dzień wpływu do Urzędu Miejskiego w Dębicy,
ul. Ratuszowa 2.

Wysokość dofinansowania
Dofinansowanie może wynieść 95 % poniesionych kosztów zakupu nowego źródła ciepła lub urządzenia, jednak nie więcej niż 8000,00 zł w przypadku zakupu nowego źródła ciepła lub nie więcej niż 1000,00 zł w przypadku zakupu urządzenia, niezależnie od wysokości całkowitych kosztów realizacji inwestycji lub ilości zakupionych urządzeń.

Szczegółowe informacje na temat naboru wniosków udziela Pan Marcin Jarosławski  pracownik Wydziału Infrastruktury Miejskiej w godzinach pracy Urzędu (pokój nr 216, tel. 14 6838216).

Załączniki (do pobrania)
1. wniosek,
2. regulamin udzielania dotacji na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie powietrza.

Archiwum newsów