Urząd Miejski w Dębicy - Logo

XIV sesja Rady Miejskiej w Dębicy

Wtorek, 18 Czerwiec 2019

Miasto dębica - herb

25 czerwca 2019 r. o godz. 9.00 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Dębicy, ul. Ratuszowa 2 odbędzie się XIV sesja Rady Miejskiej w Dębicy

Porządek obrad :

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Rozpatrzenie Raportu o stanie Gminy Miasta Dębica za 2018 rok oraz debata nad Raportem o stanie Gminy Miasta Dębica.
 4. Podjęcie uchwał w sprawie:

 

 1. Udzielenia Burmistrzowi Miasta wotum zaufania.
 2. Zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2018 rok oraz sprawozdania z wykonania budżetu za 2018 rok.
 3. Udzielenia Burmistrzowi Miasta absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2018 r.
 4. Zaciągnięcia zobowiązania na realizację zadania pn. „Budowa ulic: Spokojna, Pogodna i Promienna wraz z odwodnieniem przyległego terenu”.
 5. Zmiany budżetu Miasta Dębica na 2019 r.
 6. Zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Dębica.
 7. Powołania zespołu do przedstawienia Radzie Miejskiej opinii o zgłoszonych kandydatach na ławników.
 8. Zmiany Uchwały Nr XXVIII/311/2012 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy zmienionej Uchwałą Nr X/90/2015 z dnia 21 września 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
 9. Ustalenia strefy płatnego parkowania oraz opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w strefie płatnego parkowania.
 10. Sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego nieruchomości położonej przy ulicy Kosynierów Racławickich w Dębicy stanowiącej własność Gminy Miasta Dębica.
 11. Wyrażenia zgody na udzielenie bonifikat.
 12. Przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Miasta Dębica.
 13. Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nr 2/2019 w rejonie ulicy Głowackiego w Dębicy.
 14. Ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych, dla których Gmina Miasta Dębica jest organem prowadzącym.
 15. Trybu udzielania i rozliczania dotacji udzielanych publicznym i niepublicznym przedszkolom, innym formom wychowania przedszkolnego, szkołom, w tym szkołom podstawowym, w których zorganizowano oddział przedszkolny prowadzonym na terenie Gminy Miasta Dębica, trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania oraz terminu i sposobu rozliczenia wykorzystania dotacji.
 16. Zmiany uchwały w sprawie utworzenia Żłobka Miejskiego w Dębicy i nadania mu statutu.
 17. Określenia tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych w podległych szkołach, przedszkolach i bibliotece pedagogicznej, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasta Dębica.
 18. Określenia zwrotu wniosku o wypłatę dodatku energetycznego.

 

V. Wnioski Komisji oraz Rad Osiedli.

VI. Interpelacje i zapytania radnych.

VII. Wnioski radnych.

VIII. Sprawy różne.

IX. Zamknięcie sesji.

Archiwum newsów