Urząd Miejski w Dębicy - Logo

Dębica wnioskuje o środki z RFIL

Środa, 14 Październik 2020

Dębica wnioskuje o środki z RFIL

Miasto Dębica zgłosiło trzy zadania o łącznej wartości blisko 18 mln zł w naborze do drugiej puli środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (RFIL) uruchomionego w ramach tarczy antykryzysowej dla samorządów. Celem Funduszu jest umożliwienie jednostkom samorządu terytorialnego pozyskania środków na realizację zadań inwestycyjnych.

Dębica wnioskuje o środki z RFIL

W ramach drugiej puli środków przewiduje się wsparcie samorządów w łącznej wysokości 6 mld zł w skali kraju.

W pierwszej puli środków RFIL, Miasto Dębica otrzymało 4 431 923,00 zł. Kwota ta wynikała z uchwały nr 102 Rady Ministrów w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego. Środki te zostały przeznaczone na pokrycie wkładu własnego w inwestycjach dot. przebudowy lodowiska oraz budowy żłobka przy ul. Kołłątaja. W ramach drugiej puli środków RFIL Dębica stara się o uzyskanie dofinansowania na realizację trzech inwestycji na terenie miasta: rewitalizacji Osiedla Matejki, przebudowy stadionu miejskiego przy ul. Parkowej oraz przebudowy Przedszkola Miejskiego nr 11.

Pierwsza z inwestycji – „Rewitalizacja Osiedla Matejki w Dębicy”(jednego z najstarszych osiedli w Dębicy) zakłada poprawę stanu technicznego infrastruktury, a także budowę i przebudowę obiektów infrastruktury technicznej, dróg wewnętrznych, oświetlenia, monitoringu, placów zabaw. Projekt zakłada również zagospodarowanie terenów zielonych oraz dostosowanie infrastruktury do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Druga inwestycja –„Przebudowa stadionu miejskiego przy ul. Parkowej w Dębicy” obejmuje budowę nowej trybuny wraz z infrastrukturą towarzyszącą, pomieszczeniami dla zawodników i sędziów, zapleczem sanitarnym oraz szatniowym dostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych. Obiekt będzie wyposażony w pochylnię dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, wiaty dla zawodników, tablice wyników, bieżnię treningową, maszty oświetleniowe, parkingi i system nawadniania murawy.

Trzeci z projektów –„Przebudowa oraz rozbudowa budynku Przedszkola Miejskiego nr 11 w Dębicy” obejmuje kompleksową termomodernizację budynku przedszkola, budowę szybu windowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną.

Merytorycznej oceny wniosków będzie dokonywać powołana przez Prezesa Rady Ministrów Komisja do spraw Wsparcia Jednostek Samorządu Terytorialnego. Zdaniem władz miasta zgłoszone projekty mają największą szansę na uzyskanie pozytywnej oceny komisji ze względu na to, że spełniają wymogi naboru, posiadają pełną dokumentację techniczną i koncepcję projektową.

Archiwum newsów